Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1  i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że

Administratorem danych osobowych stron internetowych www.english4it.com.pl, www.gforce.com.pl,  www.phoenixproject.tech, phoenixproject.pl, sherpasearch.tech makerecruitmenteasier.com, makerecruitmenteasier.pl, , Itmapforrecruiters.com, techmapforrecruiters.com, itmapforvecruiters.online, itmapforvecruiters.site, learnitrecruitment.com, (dalej „Strony”) jest WORLDWIDE RECRUITMENT SP Z O O z siedzibą w Warszawie, Mikołaja Kopernika 5/LU8, 00-367 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000784897, NIP: 5252788763 , REGON: 383274516, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych.

Jeśli masz pytania dotyczące  Polityki Prywatności lub dotyczące Ochrony Danych Osobowych, napisz do nas na adres contact@phoenixproject.tech lub  World Wide Recruitment Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 5/LU8, 00-367 Warszawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności wyjaśnia, komu możemy powierzyć dane osobowe lub udostępnić je, a także jakie prawa Ci przysługują.

WORLDWIDE RECRUITMENT Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. WORLDWIDE RECRUITMENT Sp. z o.o. zabezpiecza także dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez WORLDWIDE RECRUITMENT Sp. z o.o.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi  lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

 

Cel zbierania danych osobowych

1. Dane gromadzone w celu przeprowadzenia procesu  rekrutacji

W celu przeprowadzenie procesu rekrutacji  przetwarzamy poniższe dane.

1.a. Na podstawie  art 6. ust. 1 lit c RODO  w związku z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzamy poniższe dane:

 • imię (imiona) i nazwisko  (art 6. ust. 1 lit c RODO)
 • datę urodzenia (art 6. ust. 1 lit c RODO)
 • wskazane dane kontaktowe (art 6. ust. 1 lit c RODO)
 • wykształcenie, kwalifikacje (art 6. ust. 1 lit c RODO)
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art 6. ust. 1 lit c RODO)

1.b. Na podstawie  art 6. ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), przetwarzamy poniższe dane:

 • adres email służący do identyfikacji Twojej osoby i wymiany korespondencji (art 6. ust. 1 lit f RODO)
 • pozyskane w związku z rozmową kwalifikacyjną, np. oczekiwania finansowe czy dostępność do rozpoczęcia pracy (art 6. ust. 1 lit f RODO)
 • informacje o spotkaniach rekrutacyjnych (art 6. ust. 1 lit f RODO)
 • dane wytworzone przez nas  lub współpracującą z nami agencję rekrutacyjną na Twój temat, np. ocena kompetencji  czy predyspozycje do podjęcia pracy na określonym stanowisku (art 6. ust. 1 lit f RODO)
 • dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia testów kompetencji zebrane przez nas lub współpracującą z nami agencję rekrutacyjną oraz zebrane z portali biznesowo-zawodowych np. Linkedin (art 6. ust. 1 lit f RODO)
 • dane zebrane od agencji rekrutacyjnej w celu realizacji i rozliczenia współpracy z tą agencją (art 6. ust. 1 lit f RODO)

1.c  Na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO (Twoja zgoda) przetwarzamy poniższe dane:

 • pozostałe dane podane przez Ciebie dobrowolnie w zgłoszeniu (np. zdjęcie) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • dane zawarte w referencjach od poprzednich pracodawców lub uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami  (art 6. ust. 1 lit a RODO)

1.d. Na podstawie art. 9 ust 2 lit b RODO przetwarzamy dane wrażliwe o Twojej niepełnosprawności podane przez Ciebie dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać Twoje szczególne prawa w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1.e. Dane przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę zaznaczając określony przycisk wyboru pod formularzem zgłoszeniowym  (art. 6. ust. 1 lit a RODO)

1.f. Dane przetwarzane na wypadek powtórzenia rekrutacji (podstawa art. 6. ust. 1 lit f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora)

1.g. Dane przetwarzane w celu zbadania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji (podstawa art. 6. ust. 1 lit f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora)

1.h. W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją (podstawa art. 6. ust. 1 lit f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora)

1.i. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych i wykazania zgodności z tymi przepisami (art. 6 ust 1. lit c w związku z lit.f  RODO)

2. Dane  gromadzone w związku z wysyłką Newslettera - na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)   (zgoda).

Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne aby otrzymywać od nas wiadomości.

Subskrypcja Newslettera oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Subskrypcja Newslettera oznacza, że  Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie jeszcze przez okres do 2 lat, w celu zachowania faktów związanych z obroną  przed ewentualnymi  roszczeniami (podstawa prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysyłanie Newslettera może zostać zakończone  w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi wysyłki Newslettera  lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami.

Administrator może także prowadzić remarketing  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora), polegający na reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc., a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Dane są kasowane po zakończeniu każdej  kampanii reklamowej.

Zalecamy zapoznanie się z informacjami umieszczonymi pod linkami: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

3. Dane gromadzone w związku z realizacją procesu sprzedażowego

3.a. W celu przygotowania oferty, zawarcia lub wykonania umowy  na Twoją  prośbę   - podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie).

3.b. W celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego za pomocą kontaktu telefonicznego - podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

3.c. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługipodstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy).

3.d. W celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.e. W celu udzielenia rabatu lub informowania o ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

3.f. W celu rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych z umową - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa).

3.g. W celu tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.h. W celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników -  podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.i. W celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem - podstawa  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.j. W celach archiwalnych i dowodowych na potrzeby zabezpieczenia informacji służących wykazaniu faktów  i obrony przed roszczeniami - podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.k. W celu badania poziomu satysfakcji z oferowanych usług - podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.l. W celu analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.m. W celu wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

3.n. W celu zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach —  podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.o. W celu  publikowania przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety — podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

3.p. W celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą  Phoenix Project, fanpage w portalu Facebook pod nazwą Make Recruitment Easier, grupy pod nazwą Make Recruitment Easier,

konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika Make Recruitment Easier_Official Agnieszka Szczerba, konta w portalu Linkedin pod nazwą  Phoenix Project, konta w portalu Linkedin pod nazwą Użytkownika Agnieszka Szczerba, konta w portalu Linkedin pod nazwą Użytkownika Bogusława Ramotowska, konta w portalu Linkedin pod nazwą Użytkownika Maciej Szczerba, konta w portalu Twitter pod nazwą Phoenix Project, konta w portalu Twitter pod nazwą Użytkownika Agnieszka Szczerba, konta w portalu Twitter pod nazwą Bogusława Ramotowska, konta w portalu Twitter pod nazwą Użytkownika Maciej Szczerba, konta w portalu YouTube pod nazwą Phoenix Project, konta w portalu YouTube pod nazwą Make Recruitment Easier i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3.r. W celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. – podstawa  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

3.s. W celu wchodzenia w interakcję poprzez Aplikację Messenger, umożliwiającą prowadzenie i podtrzymanie rozmowy, informowanie o bezpłatnych materiałach, informowanie o ofertach oraz innych wydarzeniach - podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

3.ś. W celu komentowania na Stronie wpisów blogowych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

3.t. W celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych lub osób trzecich,  kierowanego do Użytkownika - podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 

Narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek portali społecznościowych oraz wtyczek i linków kierujących do stron innych podmiotów. Są to następujące strony: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin, Google, Vimeo. Po kliknięciu wtyczki z danej strony  np. „Lubię to”, Użytkownik zostaje odesłany do strony zewnętrznego dostawcy i następnie polubienia czy udostępnienie określonej treści w ramach strony zewnętrznego dostawcy. Za działanie tych stron odpowiadają ich dostawcy. Więcej informacji na temat tego jak wskazane wyżej podmioty (dostawcy) przetwarzają dane osobowe i wykorzystują pliki cookies możesz uzyskać zapoznając się z politykami prywatności i regulaminami tych portali i stron.

Wykorzystanie plików Cookies

Nasza Strona wykorzystuje pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Strony, pozwalają poprawić Twoje wyniki wyszukiwania, dostarczają nam dane statystyczne. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies stosowane na naszych Stronach nie przechowują  danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody, jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Możesz zarządzać plikami Cookies  z poziomu przeglądarki lub je usunąć.

Wykorzystanie Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które dostarcza nam danych statystycznych, które analizujemy i wykorzystujemy do statystyk, co pozwala optymalizować Stronę  (podstawą jest  prawnie uzasadniony interes Administratora).

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics nie przetwarzamy danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

Wykorzystanie Facebook Piksel

Korzystamy z narzędzi marketingowych, które umożliwiają nam kierowanie reklam do Użytkowników w serwisie Facebook, Instagram oraz działań remarketingowych (podstawą jest  prawnie uzasadniony interes Administratora). W ramach korzystania z narzędzia Facebook Pixel  nie przetwarzamy danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Wykorzystanie Aplikacji Messenger

Korzystamy z wtyczki komunikatora Messenger, umożliwiającej komunikację z nami poprzez czat. Wtyczka jest powiązana z kontem Użytkownika w portalu Facebook.  (podstawą jest  prawnie uzasadniony interes Administratora). Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia aplikacji Messenger, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.php

Treści ze stron zewnętrznych dostawców

Na stronie osadzamy treści ze stron zewnętrznych podmiotów, np. blogów, serwisów informacyjnych w tym treści video ze stron YouTube czy Vimeo (podstawą jest  prawnie uzasadniony interes Administratora). Zewnętrzne podmioty mogą otrzymywać dane o odtworzeniu treści przez Użytkownika.  Jeśli nie chcesz aby zewnętrzne podmioty otrzymywały taką informację, wyloguj się z określonego portalu zanim wejdziesz na naszą Stronę lub odtworzysz treści na naszej Stronie. Masz możliwość zablokowania wyświetlania określonych treści w Twojej przeglądarce.

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych dostawców zewnętrznych,  w szczególności: Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej Strony nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce Użytkownika

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszymi Stronami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Nie przetwarzamy danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

Działanie na portalu Facebook

Administratorem Twoich danych osobowych na  stronie fanpage   PhoenixProject, fanpage Make Recruitment Easier oraz Grupy Make Recruitment Easier  dalej jako Fanpage lub Grupa) jest

WORLDWIDE RECRUITMENT SP Z O O z siedzibą w Warszawie, Mikołaja Kopernika 5/LU8, 00-367 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000784897, NIP: 5252788763 , REGON: 383274516, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych.

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności  Fanpage lub Grupy.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu  społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści  pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które

umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach  zawartych w regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych  interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług.

Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę Administratora, serwis IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield.

Twoje dane mogą być profilowane, ale nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób w rozumieniu RODO.

 

Czas przetwarzania

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z tą rekrutacją zgodnie z okresem  przedawnienia ( nie dłużej niż 3 lata)
 • na wypadek powtórzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji
 • w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w przypadku wyrażenia na to Twojej odrębnej zgody, do momentu wycofania Twojej zgody jednak przez okres nie dłuższy niż  3 lata od dnia uzyskania zgody
 • w celu przeprowadzenia badania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji przez okres 6 miesięcy od dnia zebrania informacji.
 • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w przypadku  danych podanych w zapytaniu ofertowym
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora
 • przez okres maksymalnie 2 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych.

 

Odbiorcy danych

Informujemy, że współpracujemy z  podmiotami  zewnętrznymi.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych (min. podmioty, dla których prowadzone są procesy rekrutacji, dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług hosting i e-mail marketingu, dostawcy usług księgowych, urzędy) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych ze względu na korzystanie  z usług dostawców, których serwery mogą być zlokalizowane poza obszarem UE/EOG.

Dostawcy usług gwarantują, że dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych podmioty są certyfikowane za pomocą Tarczy Prywatności.

 

Profilowanie

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. Profilujemy czyli analizujemy profile Użytkowników, którzy biorą udział w procesach rekrutacji, w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym  za pomocą filtrów wyszukiwania i oceniamy pod kątem kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy na określonym stanowisku (na postawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). Nie podejmujemy jednak automatycznych decyzji odnośnie Użytkowników w oparciu o wyniki profilowania.

Dane Użytkownika mogą być profilowane w  ramach strony internetowej i technologii śledzących. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli masz wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych pamiętaj, że zawsze masz prawo do informacji. Jeśli zwrócisz się do nas z pytaniami udzielimy Ci na nie odpowiedzi. Ponadto zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)

 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO)

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO)
 • prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • prawo do bycia zapomnianym
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres: contact@phoenixproject.tech z podaniem adresu, który został użyty do wyrażenia zgody.

Zwracamy uwagę, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

Prawa autorskie

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

WORLDWIDE RECRUITMENT
SP. Z O.O.

+48 600 911 085

ul. Mikołaja Kopernika 5/lu8, 00-367 Warszawa

Chcesz porozmawiać na temat naszego wsparcia?

Zostaw nam wiadomość

Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu kilku godzin. Możesz również umówić się z nami na konkretny termin rozmowy klikając na poniższy link do naszego kalendarza.

Umów się w kalendarzu